โฆษณา (Advertising) เป็นตัวกลางการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Execution) ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างเนื้อหาหรือรูปแบบการนำเสนอให้ได้ผลตอบรับกลับมาตามเป้าหมายของผู้โฆษณา

ในฐานะของผู้โฆษณา เมื่อลงทุนทำโฆษณาแล้ว ก็ย่อมต้องการผลลัพธ์ด้านใดด้านหนึ่งกลับมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือด้านยอดขายก็ตาม ผู้คิดและผู้ออกแบบงานโฆษณาจึงจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ หรือหาแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการขาย เพื่อให้สามารถสื่อสารออกมาได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ที่มักมีปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวแปรให้โฆษณาเป็นที่สนใจ และเข้ากับยุคการตลาดแบบผสมผสาน หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า IMC (Integrated Marketing Communication)

การผลิตงานโฆษณาจึงต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ไม่น้อย เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างสอดคล้องกับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการตลาดและการสื่อสาร ทำให้นักออกแบบโฆษณาอาจจะต้องทำงานร่วมกันกับนักการตลาดควบคู่ไปด้วย โดยอาศัย

หลักการและขั้นตอนที่ทำให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ นั่นคือ

  1. การทำความเข้าใจโจทย์(Understand the Assignment) เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อๆ ไป  เพื่อให้งานโฆษณาชิ้นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
  2. การศึกษาหาข้อมูล (Begin Background Research)ถือเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดี เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเป็นวัตถุดิบชั้นดี ที่ทำให้นักสร้างสรรค์งานโฆษณาสามารถออกแบบโฆษณาได้อย่างตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งช่วยให้การสร้างสรรค์โฆษณานั้นโดนใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
  3. การพัฒนากลยุทธ์ (Develop Strategy)เพื่อให้โฆษณาสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีผลกับผู้รับสาร จึงต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อที่จะวางแผนว่าจะต้องสื่อสารด้วยภาพหรือข้อความอย่างไร ให้สามารถโน้มน้าวใจคนได้
  4. การหาแนวความคิดสร้างสรรค์ (Search for Creative Concept)เป็นขั้นตอนของการคิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้เป็นที่น่าดึงดูดและเกิดการจดจำได้
  5. การคิดหาวิธีหรือรูปแบบการนำเสนอ(Figure Out The Execution Details) เป็นการคิดค้นรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ที่แตกต่าง (Execution) ต่อจากแนวความคิดหลัก โดยการใส่รายละเอียดที่ต้องการgtbyสื่อสารลงไปในงานโฆษณา เพื่อให้ผู้รับสารเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  6. การผลิตงานโฆษณา (Produce The Advertisement) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะถูกนำไปใช้จริง ซึ่งการผลิตงานโฆษณานี้สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ การพิมพ์เป็นต้น

ที่มา: http://thaimarketing.in.th20150217advertising-process